Tietosuojaseloste

Tämä on Asianajotoimisto Sonck & Söderlund Oy:n henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Asianajotoimisto Sonck & Söderlund Oy (2483012-1)

Puistokatu 1 a C 39, 20100 Turku

Puh: 040 1630 484

Sähköposti: toimisto@sonck-soderlund.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Krista Ketokoski

Puh: 040 1630 484

Sähköposti: krista.ketokoski@sonck-soderlund.fi

3. Rekisterin nimi

Asianajotoimisto Sonck & Söderlund Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja kerättävät tiedot

Henkilötietojen käsittelyn yleisin syy on henkilön kanssa tehty sopimus asiakassuhteesta. Henkilötietoja käsitellään yrityksessä asiakassuhteen hoitamiseksi, asiakassuhteen ylläpitämiseksi, esteellisyyksien selvittämiseksi sekä muussa asiallisessa yhteydessä.

Henkilötietoja kerätään myös henkilön lähettäessä yrityksen verkkosivujen kautta yhteydenottopyynnön, jolloin kerättäviin henkilötietoihin kuuluu henkilön itse antamansa henkilö- ja yhteystiedot. Henkilötiedot kerätään vaikka yhteydenottopyyntö ei johtaisi toimeksiantosopimukseen, koska asianajajien tulee huolehtia, etteivät hoida toimeksiantoja, joissa ovat esteellisiä.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedot kerätään asiakasrekisteriin ja kerättäviin tietoihin kuuluvat etu- ja sukunimi, henkilötunnus, yritysasiakkaalta y-tunnus, yhteystiedot (puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite), mahdollinen prosessiosoite sekä kopio henkilöllisyystodistuksesta tai henkilöllisyystodistuksen tunnistetiedot. Myös toimeksiantoa koskevia tietoja tallennetaan asiakasrekisteriin.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan pääsääntöisesti suoraan asiakkaalta kirjallisen toimeksiantovahvistuksen täyttämisen yhteydessä. Tarvittaessa tietoja haetaan ja päivitetään esimerkiksi väestörekisteristä, kaupparekisteristä, luottotietorekisteristä ja muista tarvittavista viranomaisrekistereistä. Tietoja saadaan myös toimeksiannon hoitamisen yhteydessä eri viranomaisilta kuten poliisilta tai tuomioistuimelta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta. Mikäli toimeksiannon hoitaminen vaatii henkilötietojen luovuttamista, niitä luovutetaan ainoastaan viranomaisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n ta ETA:n alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen perusteet

Digitaalisessa muodossa olevat tiedot ovat asiakasrekisterissä, jonka tietokanta on suojattu salasanoin sekä palomuurein ulkopuolisilta. Henkilötietoja yrityksessä käsittelevät vain ne henkilöt, joiden työtehtäviensä puolesta on välttämätöntä käsitellä henkilötietoja.

Mikäli tietoja on manuaalisessa muodossa, niitä säilytetään tiloissa, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Tiedot tuhotaan tietoturvallisella tavalla.

10. Tarkastusoikeus

Henkilöllä on oikeus tarkastaa mitä tietoja hänestä on asiakasrekisteriin tallennettu tai oikeus saada tietää ettei henkilön tietoja ole asiakasrekisterissä. Pyyntö tietojen tarkastuksesta tulee osoittaa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti, joko sähköpostitse tai kirjeitse.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Henkilöllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tai vanhentuneen tiedon korjaamista. Henkilöä koskevia tietoja voidaan myös poistaa kokonaan, mikäli henkilö näin pyytää. Kokonaan henkilön tietoja ei voida asiakasrekisteristä poistaa, koska asianajajia koskevat esteellisyyssäännökset. Henkilötietoja koskevat pyynnöt tulee tehdä kohdan 10 ohjeiden mukaisesti.